Absolwenci studiów medycznych, aby mieć prawo do wykonywania zawodu, muszą zdać Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. To egzamin w formie testu, przeprowadzany dwa razy do roku.

Znajdź placówki:
Poradnia stomatologiczna na NFZ

Zasady przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) uregulowane są m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rozporządzeniu ministra zdrowia ws. LEK i LDEP oraz w regulaminie porządkowym LEK i LDEK.

Kto może przystąpić

Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą przystąpić absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarze stażyści oraz lekarze posiadający już pełne prawo wykonywania zawodu. Z kolei do LDEP analogicznie mogą przystąpić absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do egzaminu

Osoba, która zamierza przystąpić do LEK lub LDEK, powinna złożyć przez internet wniosek do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. W przypadku egzaminów odbywających się we wrześniu wniosek należy złożyć do 30 czerwca, w przypadku egzaminu odbywającego się w lutym - do 30 listopada poprzedniego roku.

Egzaminy LEK odbywają się między 15-30 września lub 15-28 lutego, zaś LDEK - między 1-14 września oraz 1-14 lutego. O terminie, miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym CEM zawiadamia pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed egzaminem.

Aby przystąpić do egzaminu

Osoba przystępująca do egzaminu bezpośrednio przed rozpoczęciem LEK lub LDEK musi przedstawić zespołowi egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku absolwenta - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym.

W przypadku lekarzy stażystów oraz lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu niezbędne jest okazanie dyplomu lekarza lub w przypadku jego braku - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim. Lekarze, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej, powinni okazać zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza wynikające z przepisów UE. Z kolei lekarze, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii, muszą okazać zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

LEK w formie testu

Egzamin LEK i LDEP ma charakter testu i składa się z 200 pytań. W każdym pytaniu należy zaznaczyć wyłącznie jedną, prawidłową odpowiedź. Aby uzyskać pozytywny wynik, zdający musi zdobyć co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Egzamin trwa cztery godziny. Zakres materiału określony jest w rozporządzeniu.

Jeżeli zdający nie uzyska pozytywnego wyniku lub uzyskany wynik go nie satysfakcjonuje, może ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie. Musi po raz kolejny złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Osoby, które zgłaszają się do LEK lub LDEK po raz czwarty muszą wnieść opłatę egzaminacyjną - 100 zł. Opłatę w wysokości 340 zł wnoszą osoby, które egzamin zdawać będą w języku obcym.

Wyniki ogłaszane są już między czwartym a szóstym dniem po egzaminie. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik, w 21 dni od egzaminu dostają od CEM świadectwo. Ci, którzy uzyskali mniej niż 56 proc. możliwych punktów, mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia o uzyskanym wyniku LEK/LDEK.

Informacje na temat LEK i LDEP dostępne są na stronie internetowej CEM.

Możesz ocenić ten artykuł: