Agencja Oceny Technologii Medycznych zajmuje się m.in. oceną i opiniowaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych. Od jej rekomendacji zależy, czy nowy lek albo świadczenie będzie objęte refundacją.

AOTM jest jednostką państwową nadzorowaną przez Ministra Zdrowia.

Zadania Agencji

Do zadań Agencji należy ocena świadczeń opieki zdrowotnej oraz opracowywanie na ten temat raportów. Na podstawie opinii AOTM poszczególne procedury medyczne kwalifikowane są jako świadczenia gwarantowane, czyli takie, do których ma prawo osoba korzystająca z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Agencja określa także poziom i sposób finansowania poszczególnych świadczeń oraz ma prawo do usunięcia procedury z koszyka świadczeń gwarantowanych.

Kolejnym ważnym zadaniem AOTM jest przeprowadzanie weryfikacyjnych analiz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. dla niemowląt, osób z zaburzeniami metabolizmu) i wyrobów medycznych (np. protez, implantów, wózków inwalidzkich, opatrunków itp.).

Agencja rekomenduje też objęcie leku czy wyrobu medycznego refundacją bądź odmawia takiej rekomendacji.

Do oceny w AOTM trafiają również projekty ministerialnych programów zdrowotnych i programów finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, np. dotyczące promocji zdrowia, finansowania szczepień czy badań profilaktycznych.

Jakie czynniki decydują o refundacji leku

Agencja opiera się w swoim działaniu na wiarygodnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa analizowanych leków czy świadczeń. Podstawą w wydawaniu opinii są międzynarodowe wytyczne HTA (ang. Health Technology Assessment), które uwzględniają czynniki zdrowotne, ekonomiczne, etyczne i społeczne stosowania określonej technologii medycznej.

Pełna ocena każdej technologii składa się z trzech elementów: analizy efektywności klinicznej, analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na system ochrony zdrowia.

Opracowane oceny trafiają do działającej przy AOTM niezależnej Rady Przejrzystości, która udziela rekomendacji dotyczących finansowania poszczególnych leków, wyrobów i świadczeń.

Rada Przejrzystości to zespół 20 osób powoływanych przez ministra Zdrowia. Są to utytułowani lekarze o uznanym dorobku oraz przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Nowe zadania AOTM

Od początku 2015 r. zakres obowiązków AOTM rozszerzył się o kolejne zadanie, którym jest taryfikacja świadczeń medycznych. Taki obowiązek nałożyła na Agencję wprowadzona w lipcu 2014 r. zmiana ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nowymi przepisami Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma opracować ogólnopolską taryfę świadczeń zdrowotnych.

Metoda taryfikacji świadczeń zostanie opracowana na podstawie informacji na temat wyceny procedur w lecznictwie szpitalnym.

Możesz ocenić ten artykuł: