Lekarz wykonujący znieczulenie może mieć pod opieką tylko jednego pacjenta, musi mu towarzyszyć pielęgniarka anestezjologiczna. Pacjent musi wyrazić zgodę na znieczulenie, a potwierdzający to dokument dołącza się do historii choroby.

Standardy postępowania w dziedzinie anestezjologii określa rozporządzenie ministra zdrowia ws. standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z nim znieczulenia - ogólne oraz regionalne: zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe - mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Obowiązki anestezjologa

Lekarz ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii przejmuje na wezwanie prowadzenie resuscytacji i podejmuje decyzję o jej zakończeniu.

Podczas znieczulenia współpracuje z nim pielęgniarka anestezjologiczna. Dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.

Lekarz musi być przy pacjencie przez cały czas trwania znieczulenia, może go opuścić jedynie w celu przeprowadzenia resuscytacji innego pacjenta i tylko wtedy, jeżeli uzna, że nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla życia znieczulanego chorego; w takim przypadku przy pacjencie pozostaje pielęgniarka anestezjologiczna.

Przed zabiegiem anestezjolog musi zapoznać się z dokumentacją medyczną pacjenta oraz przeprowadzić - nie później niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem - badanie kwalifikujące pacjenta do znieczulenia. Może też zlecić dodatkowe badania i konsultacje.

Transport pacjenta po operacji musi odbywać się przy udziale anestezjologa. Chory po zabiegu powinien być przewieziony do sali nadzoru poznieczuleniowego.

Anestezjolodzy w trakcie specjalizacji

Lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie pod nadzorem lekarza specjalisty.

Za zgodą ordynatora lekarz specjalista może równocześnie nadzorować pracę nie więcej niż trzech lekarzy w trakcie specjalizacji, wykonujących znieczulenia chorych.

Anestezjolog nadzorujący pracę lekarzy w trakcie specjalizacji powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości znieczulanych chorych przez cały czas trwania znieczulenia.

W ramach specjalizacji lekarze muszą odbyć co najmniej dwuletnie szkolenie w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami wykonywania znieczulenia.

Oddział anestezjologiczny

Liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna stanowić co najmniej 2 proc. ogólnej liczby łóżek w szpitalu.

W oddziale powinna być izolatka ze śluzą umożliwiającą umycie rąk, przebranie się i składowanie materiałów izolacyjnych.

W obrębie bloku operacyjnego lub jego bliskim sąsiedztwie muszą znajdować się sale nadzoru poznieczuleniowego.

Oddziałem anestezjologii kierować powinien lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, a pielęgniarką oddziałową powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W oddziale mogą być hospitalizowani pacjenci wymagający leczenia bólu, wykonania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych albo odpowiedniego monitorowania lub leczenia. W oddziale może zostać utworzony zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie pooperacyjnego.

Możesz ocenić ten artykuł: