Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich tytuł zawodowy "farmaceuta" podlega ochronie prawnej. Aby wykonywać zawód farmaceuty, należy ukończyć kierunkowe studia oraz uzyskać zgodę samorządu aptekarskiego.

Ustawa stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego.

Farmaceuta m.in. sporządza i wytwarza produkty lecznicze, wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne będące przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych oraz sporządza leki recepturowe i apteczne.

Kto ma prawo wykonywać ten zawód

Prawo wykonywania zawodu mogą uzyskać osoby posiadające tytuł magistra farmacji, które ukończyły co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece. Kwalifikacje do wykonywania tego zawodu posiadają też osoby, które ukończyły czteroletnie studia przed 1 maja 2004 r., tj. przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje okręgowa rada aptekarska, właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu. Aby je uzyskać, poza dokumentami potwierdzającymi ukończenie właściwych studiów, należy też posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu farmaceuty, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, a także oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Samorząd aptekarski jest zobowiązany podjąć uchwałę w sprawie przyznania lub odmowy prawa wykonywania zawodu nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Praktykę zawodową można odbyć w aptece, która uzyskała pozytywne opinie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej rady aptekarskiej, właściwej ze względu na siedzibę apteki.

Co powinien, a czego nie może farmaceuta

Farmaceuta, który uzyskał prawo wykonywania zawodu, składa ślubowanie, w którym zobowiązuje się m.in. wykonywać swoje obowiązki sumiennie, gorliwie i z należytą starannością, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo.

Farmaceuta jest zobowiązany do zgłaszania prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, niepożądanych działań produktów leczniczych.

Osoba wykonująca zawód farmaceuty nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej ani weterynaryjnej.

Cudzoziemiec-farmaceuta musi znać język polski

Zawód farmaceuty mogą też wykonywać w Polsce osoby, które uzyskały odpowiednie kwalifikacje w innych państwach UE i krajach spoza wspólnoty, które uzyskały dyplom uznany w Polsce za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Polsce.

Obywatelom innych krajów UE prawo to przyznaje Naczelna Rada Aptekarska (NRA).

Cudzoziemcy, którzy chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, muszą m.in. znać język polski w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. Znajomość języka potwierdza się pozytywnym wynikiem egzaminu zorganizowanego przez Naczelną Radę Aptekarską.

Możesz ocenić ten artykuł: