Dzieci powinny mieć możliwość przebywania w szpitalach z rodzicami – gwarantuje im to "Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu" oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Z kolei szpitale mają prawo pobierać opłaty za pobyt rodziców.

– W sytuacjach, gdy naruszane jest prawo dziecka jako pacjenta, rodzice oraz osoby i organizacje sprawujące opiekę nad dziećmi, mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjent - dziecko jest osobą, która, właśnie z racji wieku, powinna być traktowana przez personel medyczny ze szczególną uwagą i zaangażowaniem – podkreśla w rozmowie RPP Krystyna Barbara Kozłowska.

"Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu"

Prawa dzieci hospitalizowanych reguluje "Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu". Została ona stworzona i przyjęta przez 12 organizacji pozarządowych podczas I Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci w Szpitalu (EACH) w 1988 r..

Karta stanowi m.in., że dzieci przez cały czas pobytu w szpitalu mają prawo przebywać z rodzicami. Zarówno dzieci, jak i rodzice powinni mieć prawo do informacji i współuczestniczenia we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia.

Dziecko powinno być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu. Powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi. Powinno być traktowane z taktem i wyrozumiałością, a jego prawo do intymności musi być szanowane.

Dzieci w szpitalu powinny przebywać z rówieśnikami, powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki.

"Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu" w Polsce

W opinii RPP zapisy Karty mogą być realizowane w polskich szpitalach; umożliwiają to przepisy obowiązującego prawa.

Jak mówi Kozłowska, zagwarantowane w Karcie prawo do przebywania w szpitalu z rodzicami lub opiekunami znajduje się też w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zwraca też uwagę, że wiele szpitali w Polsce stara się realizować zawarty w Karcie postulat o przyjaznym otoczeniu oraz o możliwości zabawy, odpoczynku i nauki.

Dzieci hospitalizowane w miarę swoich możliwości korzystają z zajęć lekcyjnych, terapeutycznych, różnych form zagospodarowania ich wolnego czasu.

Dyrektorzy szpitali coraz częściej dostosowują wygląd oddziałów dziecięcych do wieku małych pacjentów (np. specjalnie malowane ściany), tak aby pobyt w szpitalu był dla nich jak najmniej uciążliwy.

Opłaty za pobyt rodziców

I dla dzieci, i dla rodziców najważniejsza jest możliwość przebywania razem w trakcie hospitalizacji.

Większość szpitali umożliwia rodzicom przebywanie z dziećmi przez całą dobę, część z nich pobiera jednak opłaty, które pokrywają koszty związane z pobytem (woda, energia, sprzątanie, wykorzystanie urządzeń AGD itp.).

W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka opłata taka wynosi 6,8 zł za noc, w Instytucie Matki i Dziecka – 20 zł za dobę.

Jeśli rodziców nie stać na ponoszenie tych kosztów, mogą wystąpić do dyrektora szpitala o zwolnienie z opłat; przy niektórych szpitalach działają organizacje pozarządowe, które pomagają w takich sytuacjach.

Wprowadzanie opłat jest zgodne z prawem, ponieważ ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, że koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie mogą obciążać szpitala.

Resort zdrowia podkreśla, że opłaty nie mogą przewyższać rzeczywistych kosztów pobytu opiekunów hospitalizowanych dzieci. Pobieranie zawyżonych opłat jest naruszeniem praw pacjenta.

Możesz ocenić ten artykuł: