Odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne to jeden z elementów decydujących o tym, czy pobyt dzieci na koloniach lub obozach będzie udany. Dobre warunki w ośrodkach, w których wypoczywają dzieci, mają ogromne znaczenie, bo w okresie rozwoju ich organizm, szczególnie układ odpornościowy, nie jest w pełni ukształtowany.

Kontrola warunków sanitarno-higienicznych w placówkach, w których wypoczywają dzieci, to jedno z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W trakcie turnusów nadzór i kontrolę sprawują nad nimi powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe ze względu na miejsce lokalizacji ośrodka.

Jakie obowiązki ma organizator

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży muszą go zgłosić w ministerstwie edukacji i właściwym kuratorium, skąd informacja ta automatycznie jest udostępniana inspektorom sanitarnym.

Obowiązkiem organizatora jest zaopatrzenie wypoczynku w odpowiedniej jakości wodę nadającą się do spożycia. Dlatego powinien on dysponować aktualnym pozytywnym wynikiem badania wody.

Drugą podstawową powinnością jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Odpowiednie warunki pobytu

Jak informuje GIS teren placówki, w której wypoczywają dzieci, powinien być m.in. ogrodzony i mieć równą, utwardzoną nawierzchnię. Przed rozpoczęciem turnusu wypoczynkowego oraz w jego trakcie należy wymieniać piasek w piaskownicach.

Budynek, w którym mieszkają dzieci w trakcie kolonii lub obozów, powinien być zaopatrzony w bieżącą ciepłą i zimną wodę. Znajdujące się w budynku poręcze należy zabezpieczyć tak, by dzieci nie mogły się po nich zsuwać, stopnie schodów powinny być równe i nieśliskie, a ściany, podłogi, okna i drzwi - w dobrym stanie technicznym.

We wszystkich pomieszczeniach budynku powinna być skutecznie działająca wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, a temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, powinna wynosić co najmniej 18 stopni Celsjusza.

Organizator musi też zadbać, by meble i sprzęt były czyste i w dobrym stanie technicznym. Czyste i niezniszczone muszą też być koce i pościel. Odstęp między łóżkami nie może być mniejszy niż 30 cm.

W łazienkach jeden prysznic powinien przypadać na 15 osób; urządzenia sanitarne powinny być w pełni sprawne i utrzymane w stałej czystości; powinno być dostępne mydło w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarki elektryczne do rąk.

Jeżeli chodzi o warunki do uprawiania sportu - organizator powinien wybierać urządzenia i sprzęt z atestami i certyfikatami; powinien też dbać o dobry stan techniczny boisk i placów rekreacyjnych. Bramki i kosze do gry powinny być na stałe przymocowane do podłoża.

Rady dla Rodziców

Jak radzi Państwowa Inspekcja Sanitarna rodzice powinni dokładnie zapoznać się z ofertą organizatora kolonii lub obozu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych zgłosić ten fakt do sanepidu lub kuratora oświaty.

Bo to kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, sprawuje nad tym wypoczynkiem nadzór. Może on, w przypadku prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników, zawiesić prowadzenie wypoczynku lub zdecydować o jego zakończeniu. Wówczas jego organizator ma obowiązek przenieść dzieci do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub niezwłocznie odwieźć je do domu.

Możesz ocenić ten artykuł: