Odpady medyczne powstają w szpitalach, przychodniach, praktykach lekarskich m.in. podczas leczenia, diagnozowania. Każda placówka wytwarzająca odpady medyczne musi podpisać umowę z firmą utylizującą, ponieważ muszą one trafiać do specjalnych spalarni.

Znajdź placówki:
Poradnia stomatologiczna na NFZ

Zgodnie z definicją z ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. odpady medyczne to te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych z zakresu medycyny.

Przepisy dotyczące postępowania z odpadami medycznymi i ich utylizacją zawarte są m.in. w rozporządzeniach ministra zdrowia oraz ministra środowiska.

Właściwy podział odpadów

Odpady powstające w szpitalach czy praktykach lekarskich można podzielić na odpady komunalne oraz odpady medyczne. Te ostatnie należy segregować zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu ministra środowiska z 2001 r.

Dzielą się one na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Odpady zakaźne zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny; są to np. zużyte igły i inne ostre narzędzia, materiały opatrunkowe, strzykawki, jednorazowe rękawice, a także tkanki ludzkie.

Odpady specjalne, czyli niebezpieczne, zawierają substancje chemiczne, które mogą wywołać choroby lub są źródłem skażenia środowiska. Chodzi o odczynniki i błony fotograficzne, niektóre leki, świetlówki, baterie czy amalgamat dentystyczny.

Odpady pozostałe to np. chemikalia, które nie zawierają substancji niebezpiecznych.

Odpowiednie procedury

Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie opisała procedurę postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z nią odpady medyczne zakaźne i specjalne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania. Natomiast z pozostałymi postępuje się tak jak z odpadami komunalnymi.

Odpady zakaźne (z wyjątkiem tych o ostrych końcach i krawędziach) należy zbierać do specjalnych pojemników i worków jednorazowego użycia w kolorze czerwonym. Na odpady zakaźne ostre np. igły i skalpele powinny być przewidziane odrębne, odporne na przekłucie lub zacięcie, jednorazowe pojemniki, także w kolorze czerwonym.

Z kolei odpady specjalne powinny być zbierane do pojemników lub worków w kolorze żółtym.

Każdy taki pojemnik lub worek powinien być oznakowany w widoczny sposób, aby wiadomo było jaki rodzaj odpadów jest w nim przechowywany, z jakiego oddziału szpitala pochodzą odpady oraz w jakim terminie worek został zamknięty.

Pozostałe odpady medyczne powinny trafiać do worków niebieskich.

Odpady zakaźne i specjalne nie powinny być przechowywane w placówce dłużej niż 72 godziny. Muszą być przechowywane w specjalnym pomieszczeniu oraz określonej temperaturze.

Utylizacja

Zgodnie z polskim prawem odpady medyczne muszą być spalone w specjalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych. Odpady nie mogą być zutylizowane poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy na obszarze województwa, w którym odpady powstały, nie ma odpowiedniej "instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów" lub taka instalacja nie ma wolnych mocy przerobowych.

Firmy, które chcą zajmować się utylizacją odpadów medycznych, muszą uzyskać zezwolenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W zezwoleniu określona jest m.in. masa unieszkodliwianych odpadów w ciągu roku.

Firma odbierająca odpady ze szpitali lub innych placówek medycznych powinna transportować je specjalnie przygotowanymi do tego samochodami.

Spalarnia, w której spala się odpady medyczne, wydaje dokument potwierdzający ich unieszkodliwienie; jeden egzemplarz trafia do placówki, która wytworzyła odpady, a drugi do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Możesz ocenić ten artykuł: