Mali pacjenci często są zdziwieni tym, że choroba nie zwalnia ich z obowiązku nauki. Co prawda lekcje w szpitalu wyglądają nieco inaczej niż w normalnej szkole, ale wystawiane stopnie są honorowane przez jego szkołę macierzystą.

Kwestie kształcenia w przedszkolach i szkołach organizowanych w podmiotach leczniczych - czyli m.in. szpitalach i sanatoriach - reguluje rozporządzenie MEN z 2013 r. Zgodnie z przepisami możliwość nauki powinno mieć każde dziecko przebywające w szpitalu powyżej dziewięciu dni.

Jak organizowana jest nauka

Szpitalne szkoły - najczęściej zespoły obejmujące przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, a czasem też liceum - działają w niektórych placówkach leczniczych. Tam, gdzie ich nie ma, lekcje prowadzą nauczyciele z okolicznych szkół.

Nauka oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są zgodnie ze wskazaniami lekarza. Ze względu na stan zdrowia ucznia można zwolnić go z niektórych zajęć, zmniejszyć liczbę godzin lub zwolnić z udziału w zajęciach na czas wskazany przez lekarza.

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu krócej niż dziewięć dni, można odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, jednak nie dotyczy to dzieci przewlekle chorych, których leczenie wymaga częstej hospitalizacji - w ich przypadku lekcje organizuje się niezależnie od czasu pobytu w szpitalu.

Liczba uczniów w oddziale zależy od ich stanu zdrowia. Jeśli ich liczba jest niewielka lub jest to uzasadnione warunkami leczenia, klasy można łączyć.

Zajęcia w szpitalu są organizowane po to, by dzieci nie miały zaległości nauce, ale również po to, by wspomagać proces leczenia oraz zagospodarować czas wolny. Pacjenci nie tylko biorą udział w zajęciach edukacyjnych, odrabiają lekcje, ale także mają zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne itp.. Organizowane są też spacery, gry i zabawy na powietrzu. Zajęcia - poza lekcjami - odbywają się w ciągu całego roku, również w okresie ferii i w dniach wolnych od nauki.

Zajęcia organizuje się w wymiarze: 28 godzin tygodniowo w przedszkolach i szkołach szpitalnych oraz 35 godzin tygodniowo w placówkach w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej. W przypadku pacjentów nieuczestniczących w zajęciach edukacyjnych, wymiar zajęć wynosi odpowiednio 35 godzin i 48 godzin tygodniowo.

W zależności od potrzeb uczniów liczbę godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze można zwiększyć.

Szkoły w szpitalach - jak działają w praktyce

Grażyna Michalczuk, dyrektorka Zespołu Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny przy Centrum Zdrowia Dziecka, podkreśla, że choć w tej placówce rok szkolny trwa 10 miesięcy, to wakacje mają tylko dydaktycy. Świetlice i przedszkole pracują non stop, są dodatkowe dyżury sobotnio-niedzielne, aby dzieci były "zaopiekowane od rana do wieczora".

W skład zespołu szkół działającego przy CZD wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, przedszkole i tzw. wczesne wspomaganie rozwoju.

W Zespole Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie uczniowie uczą się w zespołach: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej, klasy I-III gimnazjum oraz klasy I-III liceum ogólnokształcącego. Lekcje odbywają się bez dzwonków, a czas ich trwania zależy od samopoczucia uczniów i wskazań lekarskich.

W szkołach przyszpitalnych pacjenci mogą uczyć się języków obcych, są również pracownie komputerowe, działają szkolne gazetki. Organizowane są też egzaminy.

Pracownicy szkół szpitalnych podkreślają, że zajęcia w nich to niepowtarzalna okazja, by np. nadrobić zaległości w nauce, bo klasy są mniej liczne niż w normalnych szkołach i nauczyciel może poświęcić uczniowi więcej czasu i uwagi.

Możesz ocenić ten artykuł: