Pielęgniarki to grupa zawodowa, która ma własny samorząd zawodowy. Jednym z jego podstawowych zadań jest prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej. W tym celu powołano rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd pielęgniarek i położnych.

W ramach systemu funkcjonują okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej oraz naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a także naczelny sąd pielęgniarek i położnych.

Przed sądem oraz rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za zawinione naruszenie zasad wykonywania zawodu, naruszenie przepisów regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, a także postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz prawami pacjenta - przypomina Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej toczy się niezależnie od postępowania karnego o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, a także niezależnie od postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Rzecznik ma obowiązek badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie.

Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Rzecznik może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia, jeżeli uzna, że zachodzą okoliczności wyłączające postępowanie. Jeżeli takie okoliczności wystąpią w toku postępowania wyjaśniającego, rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu wszczętego już postępowania.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie do naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a jeżeli postanowienie to wydał naczelny rzecznik - do sądu pielęgniarek i położnych.

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania lub zebrane w jego toku zawierają ostateczne podstawy do przedstawienia zarzutów rzecznik odpowiedzialności zawodowej przedstawia pielęgniarce lub położnej zarzuty i przesłuchuje ją.

Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, a w przypadku stwierdzenia takich znamion - ustalenie osoby obwinionej oraz zebranie zabezpieczenie dowodów dla sądu pielęgniarek i położnych. Rzecznik powinien dążyć do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy m.in. poprzez przesłuchanie pielęgniarki, której dotyczy postępowanie, świadków, biegłych.

Do zadań naczelnego rzecznika należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej, sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, sprawowanie funkcji oskarżyciela przed sądem pielęgniarek i położnych oraz rozpatrywanie zażaleń, rozpatrywanie skarg na przewlekłość okręgowych rzeczników.

Sąd pielęgniarek i położnych

Celem postępowania przed sądem jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przewinienia zawodowego.

Sąd może orzec m.in. upomnienie, naganę oraz karę pieniężną.

Może też orzec zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych od roku do 5 lat, zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu zawodowego od roku do 5 lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywani u zawodu od 6 miesięcy do 2 lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od rok do 5 lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Możesz ocenić ten artykuł: