Od początku 2012 r. wraz z wejściem w życie ustawy refundacyjnej, bezwzględnym warunkiem uczestnictwa apteki w systemie refundacji jest zawarcie z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na realizację recept.

W przypadku gdy apteka nie podpisze takiej umowy z NFZ nie może wydawać leków na receptę. Warunki umów oraz sam ramowy wzór umowy określone są w rozporządzeniach wydawanych przez ministra zdrowia.

Wniosek o zawarcie umowy

Umowa z NFZ zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny. Wniosek składa się do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego dla miejsca prowadzenia apteki. Umowa jest zawierana odrębnie dla każdej apteki w formie elektronicznej i papierowej.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem portalu NFZ, zaś w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby oddziału Funduszu lub wysłać pocztą.

Wniosek zawiera m.in. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę oraz samej apteki, aktualną listę personelu, wzór podpisu osoby podpisującej umowę, oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, czyli kopię prawa wykonywania zawodu farmaceuty, kopię zezwolenia na prowadzenie apteki.

Umowa na realizację recept

Umowa zawiera m.in. zobowiązanie podmiotu prowadzącego aptekę do stosowania limitów, cen oraz dopłat pacjenta w wysokości określonej w obwieszczeniu ministra zdrowia czyli tzw. liście refundacyjnej aktualizowanej co dwa miesiące. W umowie właściciel apteki zobowiązuje się też do zgłaszania do NFZ zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece a także zestawień dotyczących zrealizowanych recept i wydanych leków.

Ponadto umowa przewiduje, że apteka ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu informację o zawarciu umowy z NFZ tak, aby pacjent wiedział, że w danej aptece zrealizuje receptę na leki refundowane.

Umowa określa ponadto warunki wykonywania kontroli przez NFZ, a także przypadki, gdy Fundusz może nałożyć kary umowne. Przewidziano obowiązek zapłaty przez aptekę dwóch rodzajów kar umownych.

Pierwsza to kara umowna w wysokości 200 zł za w przypadku nieudzielenia informacji o dostępności tańszego zamiennika, odmowy wydania tańszego zamiennika leku na żądanie pacjenta, niepoinformowania NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, nieprzekazania lub nieterminowego przekazania do NFZ danych dla celów refundacji.

Drugi rodzaj kary - to kara umowna w wysokości 2 proc. kwoty refundacji w przypadku realizacji recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji, przedstawienia nieprawdziwych danych dla celów refundacji, wykonywania umowy na realizację recept niezgodnie z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie apteki.

Przepisy dotyczące zawierania umów przez apteki zawarte są m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) oraz nowelizacji tego rozporządzenia z 8 marca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 259).

Możesz ocenić ten artykuł: