Każda osoba uprawniona do leczenia w ramach NFZ może skorzystać z dofinansowania np. protezy ortopedycznej. Listę refundowanych przedmiotów i limity dofinansowania ustala w rozporządzeniu Minister Zdrowia.

Rozporządzenie określa wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość refundacji, kryteria przyznawania refundacji, wykaz specjalizacji lekarzy, którzy mogą wystawić zlecenie na zakup, a także częstotliwość, z jaką można kupić sprzęt z refundacją.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z 6 grudnia 2013 r. wprowadziło zmiany zasad refundacji, m.in. wzrost finansowania protez rąk i nóg, aparatów słuchowych, specjalnych wózków inwalidzkich. Np. w przypadku aparatów słuchowych wzrósł limit dofinansowania, a ponadto zlecenie może wystawić także lekarz audiolog oraz foniatra. Usunięto też warunek bycia czynnym zawodowo, aby uzyskać dofinansowanie do obustronnego protezowania w aparat słuchowy.

Informacje o tym, gdzie można zrealizować zlecenie, znajdują się w siedzibach oddziałów NFZ i na ich stronach internetowych.

Warunki uzyskania dofinansowania z NFZ

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania z NFZ jest zlecenie wystawione przez lekarza określonej specjalizacji, mającego umowę z NFZ. Zlecenie takie pacjent musi potwierdzić w oddziale NFZ lub delegaturze oddziału.

W przypadku środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania (np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki) lekarz może wystawić zlecenia maksymalnie na trzy miesiące. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia comiesięcznego NFZ może wydać ważną przez rok "Kartę zaopatrzenia comiesięcznego". Dzięki tej karcie, pacjent nie będzie musiał co trzy miesiące potwierdzać zlecenia w NFZ.

Zlecenie na środki ortopedyczne i wyroby medyczne przysługujące cyklicznie, a nie raz na miesiąc, straci ważność po 30 dniach od daty jego wystawienia. Datą realizacji świadczenia jest wpisana w zleceniu data odbioru. To od tej daty liczony będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponownie dofinansowanie.

Limity dofinansowania

NFZ finansuje środki ortopedyczne i wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w przepisach ministra zdrowia. Różnicę pomiędzy określonym przez rozporządzenie limitem, a ceną produktu pacjent musi sfinansować sam.

W rozporządzeniu określono też procentowy udział własny pacjentów w limicie finansowania ze środków publicznych w przypadku niektórych wyrobów medycznych.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dystrybucją tych środków zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Tu też obowiązują limity dofinansowania oraz kryteria dochodowe.

Specjalne przywileje dla weteranów wojennych

Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów (do wysokości limitu) przysługuje inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, a także żołnierzom, pracownikom oraz poszkodowanym weteranom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeśli osoby te chcą kupić sprzęt droższy, którego cena nie mieści się w określonych limitach, muszą pokryć różnicę z własnych pieniędzy lub starać się o dofinansowanie z innych źródeł na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali.

Możesz ocenić ten artykuł: