Przychodnie lekarskie, szpitale oraz gabinety lekarskie muszą spełniać wymogi sanitarne dotyczące m.in. wyposażenia. Nowo tworzone muszą spełniać je w chwili rozpoczęcia działalności, te, które już funkcjonują, muszą je dostosować do końca 2016 r.

Wymogi sanitarne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia z czerwca 2012 r. ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie dotyczy przychodni lekarskich, szpitali oraz gabinetów lekarskich. Nie dotyczy zaś laboratoriów diagnostycznych, zakładów badań diagnostycznych oraz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które podlegają odrębnym przepisom.

Jakie wymogi zawiera obowiązujące rozporządzenie

W myśl przepisów, pomieszczenia przychodni lekarskich, szpitali oraz gabinetów lekarskich lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Pomieszczenia na oddziale szpitalnym z łóżkami dla pacjentów nie mogą być przechodnie.

Minister nie określił dokładnie minimalnej powierzchni pomieszczeń, ale ich kształt i powierzchnia powinny umożliwić prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania placówki.

Sala szpitalna musi być wyposażona np. w umywalkę, dozownik z mydłem i dozownik z ręcznikami jednorazowymi.

W wymogach określono, że meble w przychodni lub szpitalu muszą umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. Wyjątek stanowią meble w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych oraz meble w gabinetach psychiatrycznych i leczenia uzależnień.

Rozporządzenie zawiera też wymogi ogólnobudowlane, np. podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, ma umożliwiać ten ruch.

W salach pacjentów ma być zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego, a w przypadku nadmiernego naświetlenia, w oknach powinny być zamontowane np. żaluzje lub rolety.

W pomieszczeniach, gdzie wykonywane są badania lub zabiegi, musi być co najmniej jedna umywalka, dozownik mydła i ręczników papierowych.

W załącznikach do rozporządzenia określono też wymagania m.in. dla izby przyjęć, sal na oddziale położnictwa, dziecięcym, zakaźnym, psychiatrycznym, bloku operacyjnym, centralnej sterylizatorni, ambulatorium, szpitala jednodniowego, pracowni badań endoskopowych, zakładu rehabilitacji leczniczej, stacji dializ, centrum krwiodawstwa.

Czas na dostosowanie i harmonogram

Podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, mają obowiązek dostosować się do nich do końca 2016 r. Termin ten obowiązuje placówki działające w dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej w 2011 r. Podmioty, które rozpoczęły lub rozpoczną działalność później, muszą spełniać wymagania już w dniu rozpoczęcia działalności.

Placówki wymagające dostosowania musiały do końca 2012 r. przygotować program dostosowawczy zawierający opis zmian i harmonogram prac, a następnie po zaopiniowaniu go przez inspekcję sanitarną przedstawiały rejestr organowi prowadzącemu.

W przypadku podmiotów leczniczych rejestr przedstawiony jest wojewodzie, w przypadku praktyk lekarskich - okręgowej radzie lekarskiej, a w odniesieniu do praktyk pielęgniarek i położnych - okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

Możesz ocenić ten artykuł: