Od ponad dwóch lat wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ustalają, czy doszło do błędu medycznego. Jeśli stwierdzą taki fakt, pacjent może - omijając drogę sądową - w ciągu kilku miesięcy uzyskać odszkodowanie od szpitala.

Komisje orzekają wyłącznie o zdarzeniach medycznych, do których doszło w szpitalach po 1 stycznia 2012 r.

Kto może starać się o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może złożyć pacjent, jego pełnomocnik bądź - w przypadku śmierci pacjenta - spadkobierca. Wniosek składa się w terminie roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Stała opłata za złożenie wniosku to 200 zł.

Według przepisów do komisji można zgłosić przypadki np. zakażenia pacjenta, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, które są następstwem diagnozy, leczenia bądź zastosowania leku w sposób niezgodny z aktualną wiedzą medyczną.

Chodzi o m.in. takie przypadki, w których diagnoza spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby.

Komisja orzeka jedynie, czy doszło do błędu medycznego, ale kwotę odszkodowania pacjent negocjuje ze szpitalem. Jednak gdy wnioskodawca zaakceptuje zaproponowane zadośćuczynienie i odszkodowanie, wówczas nie ma możliwości wystąpienia w tej samej sprawie z powództwem do sądu cywilnego.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien zawierać dane pacjenta, szpitala, opis zdarzenia i szkody oraz propozycję wysokości odszkodowania. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota ta nie może przekroczyć 100 tys. zł, a w przypadku śmierci - 300 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć dowody uprawdopodabniające wskazane we wniosku okoliczności, np. kopię dokumentacji medycznej, orzeczenia lekarskie.

Komisja przekazuje wniosek kierownikowi szpitala oraz ubezpieczycielowi, a ci mają 30 dni na przedstawienie stanowiska. Jeżeli nie zrobią tego w tym terminie, oznacza to akceptację wniosku oraz wysokości odszkodowania.

Komisja ma 4 miesiące od złożenia wniosku na wydanie orzeczenia. W ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia, wnioskodawca lub szpital mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję. Wówczas ma ona na to 30 dni.

Ubezpieczyciel powinien przedstawić propozycję wysokości odszkodowania w ciągu 30 dni od upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie lub od otrzymania orzeczenia komisji w wyniku ponownego rozpatrzenia.

Jeżeli ubezpieczyciel nie przedstawi propozycji w tym terminie, musi wypłacić odszkodowanie w wysokości przedstawionej we wniosku.

Statystyki

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych istnieje od 1 stycznia 2012 r., kiedy weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z danych Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w 2012 r. do komisji wpłynęły 432 wnioski, zaś w od stycznia do końca września 2013 r. - 987 wniosków. Najwyższe przyznane i przyjęte kwoty odszkodowania to 100 tys. zł w przypadku rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała oraz 150 tys. zł w przypadku śmierci.

Możesz ocenić ten artykuł: