Pielęgniarka, która przez pięć lat od skończenia szkoły nie wykonywała zawodu lub miała przerwę dłuższą niż pięć lat, może wrócić do pracy. Warunkiem jest ukończenie specjalnego kilkumiesięcznego przeszkolenia.

Znajdź placówki:
Poradnia kardiochirurgiczna na NFZ
Poradnia położniczo-ginekologiczna na NFZ
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Ustawa o zawodzie pielęgniarek i położnych precyzuje, że osoba, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż pięć lat w okresie ostatnich sześciu lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć przeszkolenie trwające nie dłużej niż sześć miesięcy.

Cel przeszkolenia

Jak wyjaśnia samorząd zawodowy pielęgniarek, celem takiego przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Przy wykonywaniu czynności związanych z zawodem pielęgniarki i położnej niezbędne są bowiem aktualna wiedza i umiejętności praktyczne.

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie należy złożyć we właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka, która zamierza wrócić do wykonywania zawodu, musi też posiadać zaświadczenia o prawie do jego wykonywania, dostarczyć zaświadczenia lekarskie dotyczące zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego, zaświadczenie lekarskie o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B, polisę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV.

Egzamin po przeszkoleniu

Program oraz sposób przeszkolenia określają okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

W przypadku pielęgniarek przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na oddziałach wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym oraz intensywnej opieki medycznej. W przypadku położnych jest to praktyka na oddziałach patologii ciąży, bloku porodowym, położniczo-noworodkowym, ginekologicznym.

Przeszkolenie takie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazywanego przez kierownika szpitala, w którym się odbywa. Opiekunem powinna być osoba uprawniona do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymująca się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Przeszkolenie kończy się egzaminem organizowanym przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

Możesz ocenić ten artykuł: