Zasady leczenie cudzoziemców Polsce w dużej mierze zależą od tego, z jakiego państwa pochodzą pacjenci i w jakim celu przyjechali do naszego kraju.

Znajdź placówki:
Lekarz rodzinny (POZ) na NFZ

Inne dokumenty powinni mieć np. obywatele państw UE, a inne osoby, które potrzebują wizy, by przyjechać do Polski.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA

Obywatele państw UE/EFTA powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do świadczeń niezbędnych ze względów medycznych, tak żeby pacjent nie był zmuszony do powrotu do kraju w celu leczenia.

Takim dokumentem posługują się też obywatele polscy, wyjeżdżając do innych państw.

Jeżeli pacjent nie przedstawi EKUZ lub polisy komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniodawca powinien skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ w celu wystawienia Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ.

Jeśli pacjent nie posiada EKUZ, Certyfikatu ani polisy, może być obciążony pełnymi kosztami leczenia.

Do czego uprawnia EKUZ?

Posiadacze EKUZ mogą korzystać w Polsce m.in. ze świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz może też skierować pacjenta na badania, do specjalisty lub do szpitala.

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku nagłego zachorowania, w razie wypadku, zatrucia, zagrożenia życia.

Koszty świadczeń rozlicza NFZ.

Kartę EKUZ należy okazać też w aptece przy realizacji recept.

Jeżeli pacjent przyjeżdża do Polski na zaplanowaną wizytę, konieczny jest też dokument potwierdzający zgodę na leczenie planowane. Zakres świadczeń ustalany jest wtedy indywidualnie i ograniczony do świadczeń wskazanych na dokumencie wystawionym przez państwo, w którym pacjent jest ubezpieczony.

Obywatele państwa spoza UE/EFTA

Obywatele państw trzecich (m.in. Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy) powinni okazać świadczeniodawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w swoim kraju lub podróżnego ubezpieczenia medycznego.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma takich dokumentów, zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów leczenia.

Obywatele państw, z którymi Polska ma zawarte odpowiednie umowy lub porozumienia dwustronne (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Federacja Rosyjska oraz Serbia), a którzy nie mają odpowiednich dokumentów, mogą skorzystać z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania, stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Koszty pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy

Osoby ubiegający się o status uchodźcy, aby otrzymać pomoc socjalną i opiekę medyczną, muszą zgłosić się do ośrodka recepcyjnego w Dębaku lub w Białej Podlaskiej. Po skierowaniu stamtąd do ośrodka pobytowego otrzymują identyfikator, który zawiera m.in. dane cudzoziemca, numer ewidencyjny, nazwę ośrodka, do którego został skierowany lub w którym pobiera pomoc finansową. Na jego podstawie korzystają z opieki medycznej.

Opieka przysługuje niezależnie od tego, czy mieszkają w ośrodku dla cudzoziemców, czy poza ośrodkiem.

W wyjątkowych sytuacjach, np. zagrożenie zdrowia, możliwe jest przyznanie opieki medycznej od momentu złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, przed tym jak cudzoziemiec zarejestruje się w ośrodku recepcyjnym.

Świadczenia obejmują ten sam zakres usług medycznych jak dla obywateli polskich - z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego.

Opiekę medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy koordynuje Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie.

Możesz ocenić ten artykuł: