W Polsce Naczelna Izba Lekarska pełni rolę samorządu lekarskiego, do którego z mocy ustawy wszyscy lekarze i dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce. Istnieje także szereg towarzystw medycznych, stowarzyszeń oraz związków zawodowych skupiających środowiska lekarzy.

Znajdź placówki:
Poradnia chirurgii onkologicznej na NFZ
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej na NFZ
Poradnia onkologiczna na NFZ

Pierwsza polska organizacja samorządowa lekarzy – Collegium Medicorum Gedanensis – powstała na początku XVII w. w Gdańsku, aby ograniczyć działalność znachorów i szarlatanów. W 1921 r. ustawą sejmową powołano izby lekarskie, a Naczelna Izba Lekarska była wówczas znaczącą instytucją opiniodawczą.

Izby wznowiły działalność po II wojnie światowej, jednak w 1952 r. korporacje zawodowe przestały istnieć.

W latach 80. lekarze zaczęli dążyć do odradzania się samorządności, a 17 maja 1989 r. uchwalono ustawę o izbach lekarskich i reaktywowano samorząd lekarski. W 2009 r. ustawę tę zastąpiono nową, w znacznej mierze przygotowaną przez samorząd lekarski.

Samorząd lekarski w Polsce

Obecnie samorząd składa się z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich.

Najwyższym organem Naczelnej Izby Lekarskiej jest Krajowy Zjazd Lekarzy, natomiast okręgowych izb lekarskich – okręgowe zjazdy lekarzy. Między krajowymi zjazdami działalnością NIL kieruje Naczelna Rada Lekarska.

W ramach NIL funkcjonuje m.in. Rzecznik Praw Lekarza, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelny Sąd Lekarski, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Ośrodek Bioetyki, Ośrodek Uznawania Kwalifikacji.

Inne towarzystwa medyczne

W Polsce funkcjonuje wiele towarzystw medycznych o charakterze naukowym i zawodowym, skupiających lekarzy, naukowców i ekspertów. Towarzystwa te zajmują się m.in. organizacją konferencji naukowych, wydawaniem publikacji i szerzeniem wiedzy naukowej.

Powstała również Federacja Polskich Towarzystw Medycznych, czyli organizacja skupiająca polskie naukowe towarzystwa medyczne oraz inne towarzystwa działające na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom społecznym. Celem Federacji jest integracja działalności towarzystw, inicjowanie i promowanie naukowych, dydaktycznych i zawodowych działań medycznych, upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych, współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami o pokrewnych celach.

Wśród towarzystw skupionych w Federacji jest m.in.: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Istnieją też towarzystwa, które nie są skupione wokół konkretnej dziedziny medycyny. Taki międzydyscyplinarny charakter ma Polskie Towarzystwo Lekarskie - najstarsze i najliczniejsze stowarzyszenie, które zrzesza ponad 25 tysięcy lekarzy różnych dyscyplin medycznych w 45 oddziałach regionalnych, 220 kołach i 24 sekcjach specjalistycznych.

Związki zawodowe i stowarzyszenia

Wśród różnych organizacji skupiających lekarzy są także związki zawodowe, federacje i stowarzyszenia.

Najbardziej reprezentatywne m.in. przy opiniowaniu projektów legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia są m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Możesz ocenić ten artykuł: