Musi być czytelna i zawierać własnoręczny podpis lekarza, który ją wystawia - to podstawowe, ale nie jedyne warunki, które decydują o tym, czy recepta jest prawidłowo wystawiona. Błędnie wypisana może być dużym kłopotem i uniemożliwić wykupienie zaleconego lekarstwa.

Każda recepta opatrzona jest numerem i podzielona na okienka oznaczone: świadczeniodawca, pacjent, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe, Rp, odpłatność, data wystawienia, data realizacji "od dnia", dane i podpis lekarza, dane podmiotu drukującego.

Poprawki na recepcie może nanosić wyłącznie osoba, która ją wystawiała z wyjątkiem określonych przypadków, kiedy poprawki może nanieść realizujący receptę farmaceuta.

Nie wolno na recepcie zamieszczać informacji i znaków, które są niezwiązane z jej przeznaczeniem i mogą stanowić reklamę.

Co powinno się znaleźć w poszczególnych okienkach recepty

Rubryka "świadczeniodawca" - powinna zawierać nazwę placówki medycznej, adres miejsca, gdzie udzielono porady, numer telefonu i REGON placówki.

Rubryka "pacjent" - miejsce na dane chorego: imię, nazwisko, adres, wiek pacjenta - jeśli ma on mniej niż 18 lat i nie można go zidentyfikować po numerze PESEL. Jeśli lek przepisywany jest dziecku, które nie ma numeru PESEL, na recepcie należy wpisać numer opiekuna.

Jeśli pacjent jest obcokrajowcem, w rubryce "pacjent" musi się znaleźć numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną) lub numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Jeśli cudzoziemiec posiada Kartę Polaka, w rubryce wpisuje się jej numer.

Rubryka "oddział NFZ" – tu lekarz powinien wpisać numer wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta albo miejsca pełnienia służby wojskowej.

Rubryka "uprawnienia dodatkowe" – jeśli pacjent je posiada, wpisuje się tu ich symbol. Dodatkowe uprawnienia obejmują m.in. inwalidów wojennych i osoby represjonowane (kod IB), honorowych dawców krwi (ZK), inwalidów wojskowych (IW). Jeśli pacjent nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień, lekarz powinien wpisać w tej rubryce "X".

Rubryka "Rp" - to miejsce, w którym lekarz wpisuje nazwę leku, jego postać, dawkę, ilość, a w przypadku leku na zamówienie - jego skład.

Rubryka "odpłatność" - miejsce na wpisanie wysokości należnej refundacji (np. B - lek bezpłatny, R - ryczałt, 30/50/100 proc. odpłatności).

"Data realizacji recepty" - oznacza nieprzekraczalny termin, w którym można wykupić lek. Dla większości leków jest to 30 dni, dla antybiotyków - siedem, 14 dni w przypadku środków odurzających, 90 dni w przypadku preparatów immunologicznych.

"Dane i podpis lekarza" - to miejsce na wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Dane w tej rubryce, podobnie jak w okienku "świadczeniodawca", muszą być naniesione czytelnie w formie nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku.

Na dole recepty w formie wydruku musi być podana nazwa i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a jeśli receptę drukuje lekarz - zwrot "wydruk własny".

Na recepcie lekarz można dodatkowo zamieścić: polecenie pilnej realizacji np. poprzez adnotację "cito", zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ".

Możesz ocenić ten artykuł: