Obserwacja w szpitalu psychiatrycznym może być zarządzona wobec osoby oskarżonej w sprawach dużej wagi, gdy okoliczności wskazują, że sprawca może być chory psychicznie lub motywy zarzucanych mu czynów są niejasne. Wykonujące ją zakłady muszą spełniać określone w przepisach wymogi.

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej jest możliwe tylko wtedy, gdy dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Sąd może skierować na obserwację także osobą już pozbawioną wolności, w razie podejrzenia u niej zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego, uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych

Zarządzanie obserwacji

O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji. Wnioskować o nią mogą biegli powołani do oceny stanu zdrowia oskarżonego.

Obserwacja nie powinna trwać dłużej niż cztery tygodnie; na wniosek zakładu sąd może ten okres przedłużyć, jednak łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć ośmiu tygodni.

Dokąd na obserwację

Minister zdrowia określa, jakie warunki muszą spełniać placówki prowadzące obserwację na zlecenie sądu. Reguluje to rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finasowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności.

Do rozporządzenia dołączone są listy zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego, w których wykonywane są obserwacje. W zależności od tego, czy oskarżeni są czy nie są pozbawieni wolności, kieruje się ich do innych zakładów.

Rozporządzenie określa też odrębną kategorię osób pozbawionych wolności; są to osoby, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji, stwarzają groźbę ponowienia czynu albo istnieje uzasadniona obawa ich ucieczki i ukrywania się; do tej kategorii należą też podejrzani o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wymogi zakładów prowadzących obserwację

Zgodnie z przepisami zakłady, w których zarządza się obserwację, muszą zapewniać stały nadzór nad osobami obserwowanymi. Powinny być wyposażone w drzwi i okna z urządzeniami uniemożliwiającymi samowolne opuszczenie zakładu.

W zakładach musi też być zainstalowany system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy, a także elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien.

Personel placówki powinien być co najmniej dwuipółkrotnie liczniejszy niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.

Możesz ocenić ten artykuł: