W 2012 r. chorobę zawodową stwierdzono u ponad 2,4 tys. osób. Wśród najczęściej chorujących są leśnicy – na boreliozę, oraz górnicy – na pylicę płuc – wynika z danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Często też występują: ubytki słuchu, choroby obwodowego układu nerwowego, narządu głosu i układu ruchu.

Znajdź placówki:
Poradnia chorób płuc na NFZ

Dane o występowaniu chorób zawodowych w Polsce są gromadzone od 1971 r. Jak podkreślają eksperci Instytutu Medycyny Pracy, od kilkunastu lat zapadalność na choroby zawodowe maleje; w 2013 r. stwierdzono 2 214 przypadków (szczegółowe dane są jeszcze opracowywane).

Najczęstsze choroby

Najczęściej występują choroby zakaźne lub pasożytnicze oraz ich następstwa, odnotowano 705 takich przypadków, co stanowi 29,4 proc. ogółu chorób zawodowych. Zdecydowanie przeważała tu borelioza - 532 przypadki (75,5 proc.). U kilkudziesięciu osób rozpoznano wirusowe zapalenie wątroby, u podobnej grupy orzeczono gruźlicę pochodzenia zawodowego.

Na drugim miejscu były pylice płuc o różnym podłożu – 570 przypadków, co stanowi 23,7 proc. ogółu patologii zawodowych. Dominowały pylice górników kopalń węgla – ponad 70 proc. przypadków. Pracownicy chorowali też na pylicę krzemową – 15,6 proc. i pylicę azbestową – 10,5 proc.

Na trzecim miejscu znalazł się obustronny trwały ubytek słuchu – 218 przypadków (9,1 proc.). Kolejna grupa to przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego stwierdzone u 204 osób (8,5 proc.). W zdecydowanej większości był to zespół cieśni w obrębie nadgarstka.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym stwierdzono u 202 osób (8,4 proc.). To schorzenie dotyka najczęściej nauczycieli. Przewlekłe choroby układu ruchu z liczbą 118 przypadków (4,9 proc.) znalazły się na szóstym miejscu wśród chorób zawodowych.

Szczególnie narażone branże

Większość stwierdzonych w 2012 r. chorób zawodowych powstała w wyniku długotrwałej, co najmniej 10-letniej ekspozycji na szkodliwe i uciążliwe czynniki. Większość przypadków dotyczy osób powyżej 45. roku życia, w kilkunastu procentach już na emeryturze.

Branże, których pracownicy najczęściej zapadają na choroby zawodowe, to: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, górnictwo i wydobywanie, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przetwórstwo przemysłowe i edukacja.

Częściej choroby zawodowe dotykają mężczyzn niż kobiet. Panowie najczęściej chorują na pylice płuc, choroby zakaźne lub pasożytnicze, ubytek słuchu i zespół wibracyjny.

Wśród kobiet stwierdzono największą zapadalność na choroby zakaźne lub pasożytnicze, przewlekłe choroby narządu głosu i choroby obwodowego układu nerwowego.

Wśród rzadziej występujących w Polsce chorób zawodowych są choroby skóry – większość to alergiczne kontaktowe zapalenia skóry. Praca może się też przyczynić do zachorowania na nowotwór – z reguły dotyka to osób narażonych w pracy na kontakt z azbestem.

U blisko 70 osób rozpoznano w 2012 r. więcej niż jedną chorobę zawodową; w większości przypadków – dwie, a nawet trzy występujące jednocześnie choroby - były spowodowane tym samym czynnikiem.

Możesz ocenić ten artykuł: