Dzieci przewlekle chore, które ze względu na stan zdrowia nie mogą chodzić do szkoły, mają prawo do indywidualnego nauczania; mogą też uczyć się w szkole zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej. Dziecko nie może być zwolnione z obowiązku szkolnego ani z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Znajdź placówki:
Poradnia zdrowia psychicznego na NFZ
Poradnia psychologiczna na NFZ

Gdy stan zdrowia uniemożliwia dziecku udział w zajęciach, nawet w formie indywidualnej, nieobecność może zostać usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Za niespełnienie obowiązku szkolnego uznaje się nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej połowie zajęć w okresie jednego miesiąca.

Istnieją różne możliwości realizowania obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, dostosowane do stanu zdrowia ucznia.

Nauczanie indywidulane

Uczniowie, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, mogą realizować obowiązek szkolny w formie indywidualnego nauczania. Decyduje o tym dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodziców, na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy jednak niż 30 dni.

W takiej sytuacji nauczyciele przychodzą do domu dziecka lub do placówki, w której ono przebywa. Zajęcia mogą być prowadzone w szkole lub przedszkolu, pod warunkiem, że placówka dysponuje odpowiednim pomieszczeniem.

W rozporządzeniu ministra edukacji narodowej ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży określony został tygodniowy wymiar godzin w zależności od wieku uczniów. W indywidulanych przypadkach liczbę godzin można zmniejszyć lub zwiększyć. Można też odstąpić od realizacji niektórych treści podstawy programowej stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

Dzieciom objętym indywidualnym nauczaniem należy zapewniać różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły w celu integracji ze środowiskiem. W szczególności chodzi o zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, uroczystości i imprezy przedszkolne lub szkolne, a także zajęcia rewalidacyjne lub formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębokim mogą realizować obowiązek szkolny, uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Szkoły w placówkach leczniczych

Obowiązek szkolny może być też realizowany w szkołach specjalnych oraz przedszkolach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Tam, gdzie szkół nie ma, lekcje prowadzą nauczyciele z okolicznych placówek.

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu krócej niż dziewięć dni, można odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, jednak nie dotyczy to dzieci przewlekle chorych, których leczenie wymaga częstej hospitalizacji - w ich przypadku lekcje organizuje się niezależnie od czasu pobytu w szpitalu.

Nauka oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są zgodnie ze wskazaniami lekarza. Ze względu na stan zdrowia ucznia można zwolnić go z niektórych zajęć, zmniejszyć liczbę godzin lub zwolnić z udziału w zajęciach na czas wskazany przez lekarza.

Chore dziecko w zwykłej szkole

Dzieci przewlekle chore, których stan zdrowia pozwala na uczęszczanie do szkoły, mają prawo dostępu do wybranej przez rodziców placówki i nie mogą być dyskryminowane ze względu na ograniczenia wynikające z choroby lub ze sposobu jej leczenia.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest stworzenie warunków pozwalających na zabezpieczenie potrzeb ucznia chorego oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie szkoły.

Możesz ocenić ten artykuł: