Aby zostać diagnostą laboratoryjnym, trzeba ukończyć studia wyższe na kierunku analityka medyczna. Diagnostą można zostać też po studiach na kierunkach: biologia, farmacja, chemia lub biotechnologia, weterynaria, jeśli uzupełni się kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Każdy diagnosta laboratoryjny musi zostać wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL).

Kształcenie diagnostów

Jak informuje KIDL, zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej diagnostą może być osoba, która m.in. ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub ukończyła studia wyższe na kierunkach:

  • biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra;
  • chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera;
  • weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii

Taka osoba musi też odbyć odpowiednie kształcenie podyplomowe potwierdzone egzaminem albo uzyskać specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Diagnostą może być też osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe. Może być to też osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska.

Kształcenie podyplomowe

Kształcenie podyplomowe przyszłych diagnostów prowadzić mogą szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna.

Może być ono prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów opracowanych przez ekspertów powołanych przez ministra zdrowia.

Programy nauczania powinny uwzględniać różnice między treściami programowymi na kierunkach: lekarskim, farmacja, weterynaria oraz biologia, biotechnologia, chemia.

Specjalizacje

W zawodzie diagnosty laboratoryjnego można specjalizować się w następujących dziedzinach: laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna genetyka medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, mikrobiologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, cytomorfologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, laboratoryjna parazytologia medyczna, epidemiologia, diagnostyka sądowa.

Specjalizację może rozpocząć osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Do 2011 r. na wszystkich uczelniach medycznych obowiązywały identyczne standardy kształcenia, które były podstawą do uznawania kwalifikacji polskich diagnostów w Unii Europejskiej. Zniosła je reforma szkolnictwa wyższego.

Obecnie tylko te uczelnie, które mają uprawnienia do nadawania habilitacji, mogą same opracowywać własne standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna. Pozostałe uczelnie swoje programy poddają ocenie m.in. Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Według środowiska diagnostów laboratoryjnych studia te powinny być prowadzone według jednolitych programów. W opinii prezes KIDL Elżbiety Puacz powrót do jednolitych standardów kształcenia, jest bardzo ważny dla jakości wykonywanych czynności diagnostycznych.

Możesz ocenić ten artykuł: