W Polsce brakuje m.in. specjalistów hematologii, geriatrii, medycyny ratunkowej, neonatologii, pediatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stomatologii dziecięcej. Oznacza to, że rezydenci, które wybiorą te specjalizacje, otrzymają wyższe wynagrodzenie.

Znajdź placówki:
Poradnia neurologiczna na NFZ
Poradnia onkologiczna na NFZ
Poradnia ginekologiczna na NFZ

Jak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarza rezydenta na specjalizacji priorytetowej, czyli takiej, w której zaobserwować można ograniczenia dostępności świadczeń specjalistów, to 3602 zł przez pierwsze dwa lata oraz 3890 zł po dwóch latach rezydentury.

Natomiast w pozostałych dziedzinach to odpowiednio 3170 zł i 3458 zł. Zróżnicowanie wynagrodzenia ma zachęcić młodych lekarzy do podejmowania specjalizacji w dziedzinach deficytowych.

Priorytetowe, czyli które?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra zdrowia, specjalizacje priorytetowe to:

 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia onkologiczna,
 • hematologia, geriatria,
 • ginekologia onkologiczna,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna rodzinna,
 • neonatologia,
 • neurologia dziecięca,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • onkologia kliniczna,
 • patomorfologia,
 • pediatria,
 • radioterapia onkologiczna,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • stomatologia dziecięca.

Dlaczego wciąż brakuje chętnych?

Według Naczelnej Izby Lekarskiej niektóre specjalizacje są niepopularne, bo nie ma polityki zachęcającej do ich wybierania.

Do specjalizacji, na którą najtrudniej znaleźć chętnych, należy patomorfologia; małym zainteresowaniem cieszą się również m.in. medycyna ratunkowa i rodzinna, neonatologia, onkologia kliniczna, pediatria, radioterapia onkologiczna, a w niektórych województwach anestezjologia i intensywna terapia.

Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy prowadzonego przez NIL lekarzy do 35 roku życia nie ma w takich specjalizacjach jak onkologia czy diagnostyka laboratoryjna.

W większości województw w 2013 r. nie udało się obsadzić wszystkich miejsc z dziedzin priorytetowych.

Priorytety w przypadku pielęgniarek

Również w przypadku pielęgniarek i położnych istnieją specjalizacje priorytetowe.

Do pielęgniarskich specjalizacji priorytetowych w 2013 r. należały m.in.:

 • dla pielęgniarek - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo kardiologiczne, pielęgniarstwo pediatryczne, pielęgniarstwo ratunkowe;
 • dla położnych - pielęgniarstwo położnicze dla położnych, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo ginekologiczne;
 • zarówno dla pielęgniarek, jak i położnych - pielęgniarstwo neonatologiczne.

Resort zdrowia dofinansowuje szkolenia na tych specjalizacjach. W 2013 r. dotowane były one ze środków Funduszu Pracy.

Do 15 grudnia każdego roku Minister Zdrowia - po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - powinien ogłosić w formie obwieszczenia limit miejsc szkoleniowych oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca na rok następny.

Limity miejsc szkoleniowych ustalane są pod kątem zapotrzebowania na specjalizacje w określonych województwach. W 2013 r. kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wynosiła 4337 zł, a limit miejsc szkoleniowych - 1850.

Możesz ocenić ten artykuł: