Koordynuje pobieranie i przeszczepianie narządów, prowadzi rejestry dawców - istniejące od 1996 r. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant to kluczowa jednostka w polskiej transplantologii.

Znajdź placówki:
Poradnia chorób płuc na NFZ

Według danych Poltransplantu w 2013 r. przeszczepiono łącznie 1536 narządów. Od żywych dawców było 75 przeszczepień. Na koniec grudnia 2013 r. na przeszczep oczekiwało 1478 osób. Natomiast w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zarejestrowanych było blisko 540 tys. osób.

Jednym z zadań Poltransplantu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, czyli upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Koordynacja przeszczepów

Zgodnie z przepisami do Poltransplantu powinny trafiać wszystkie informacje o możliwości pobrania do przeszczepu komórek, tkanek i narządów. W tym celu zakłady opieki zdrowotnej w całym kraju mają obowiązek "niezwłocznego" informowania Centrum o każdym przypadku śmierci mózgu albo nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Poltransplant ma zaś obowiązek powiadamiania banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich.

Poltransplant koordynuje cały proces - od pobrania przez dystrybucję po przeszczepienie komórek, tkanek i narządów. Pomagają mu w tym szpitalni koordynatorzy ds. przeszczepów, którzy są z reguły zatrudniani jednocześnie przez swój macierzysty szpital i Poltransplant.

Poltransplant koordynuje też przeszczepianie narządów od żywych dawców niespokrewnionych. Prowadzi m.in. rejestr żywych dawców oraz rejestr szpiku i krwi pępowinowej.

Poltransplant każdorazowo wydaje także zgodę na wywóz i wwóz do Polski szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich.

Lista oczekujących na przeszczep

Jednostka zarządza krajową listą oczekujących na przeszczepienie. Jest to stale aktualizowany wykaz osób, które potrzebują: nerki oraz nerki i trzustki, wątroby, serca, płuca i innych narządów z zaznaczeniem czy przypadek jest pilny czy też można go kwalifikować do planowego przeszczepienia.

Na listę oczekujących pacjenta wpisuje lekarz kwalifikujący do przeszczepu. Lista jest prowadzona w systemie elektronicznym, a wpisanie na nią potencjalnego biorcy jest warunkiem otrzymania narządu. Gdy jest on dostępny, biorcę wybiera z listy (według kolejności wpisu) wyznaczony lekarz z zakładu opieki zdrowotnej, w którym dokonuje się przeszczepienia w porozumieniu z Poltransplantem.

Taki system ma zapewniać sprawiedliwy dostęp biorców do pozyskiwanych narządów z jednoczesnym spełnieniem warunku jak najlepszego doboru narządu.

Prowadzi rejestry sprzeciwów

Do zadań Poltransplantu należy też prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów, czyli wykazu złożonych za życia protestów przeciwko pobraniu naszych narządów, tkanek czy komórek.

Sprzeciw należy zgłosić osobiście lub listownie na formularzu, który można otrzymać w zakładach opieki zdrowotnej lub na stronie internetowej Poltransplantu. Sprzeciw jest skuteczny od daty wpisu do centralnego rejestru.

Moc prawną ma również noszone przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie sprzeciwu lub oświadczenie ustne złożone w obecności dwóch świadków pisemnie przez nich potwierdzone. Za osoby niepełnoletnie sprzeciw może złożyć opiekun prawny.

Możesz ocenić ten artykuł: