Programy lekowe to szansa na bezpłatne leczenie niestandardowymi lekami w przypadku ciężkich chorób m.in. onkologicznych. Programy te przeznaczone są dla chorych, u których leczenie dostępnymi lekami nie jest skuteczne. Są odrębnie kontraktowane przez NFZ.

Znajdź placówki:
Poradnia onkologiczna na NFZ
Poradnia chorób płuc na NFZ

Program lekowy to rodzaj programu zdrowotnego obejmujący stosowanie leku, który nie jest standardowo dostępny w ramach świadczeń gwarantowanych.

W ramach tych programów finansowane jest leczenie wybranych chorób określonymi substancjami leczniczymi. Wykaz substancji, które mogą być stosowane w programach lekowych, określa wykaz ministra zdrowia. Lista aktualizowana jest co dwa miesiące w ramach listy leków refundowanych.

Kogo może objąć program

O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz prowadzący, zaś rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest finansowanie tych świadczeń.

Każdy program zawiera opis z kryteriami, jakie musi spełnić pacjent, aby mógł być objęty leczeniem. Kryteria określają np. poziom zaawansowania choroby. W przypadku niektórych chorób dodatkowo musi zebrać się komisja, która orzeka, czy leczenie zostanie przyznane danemu pacjentowi.

Programy lekowe mogą być realizowane w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym i podczas hospitalizacji. O trybie, w jakim pacjent korzysta z programu, decyduje lekarz w zależności od drogi podania leku, czasu podania oraz od ewentualnej konieczności obserwacji pacjenta po podaniu leku pod kątem ewentualnych następstw lub objawów ubocznych.

Jakie programy lekowe są realizowane

Prowadzone są m.in. programy leczenia raka piersi, glejaków mózgu, przewlekłej białaczki szpikowej, pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym, stwardnienia rozsianego, przewlekłego WZW typu C, choroby Leśniowskiego Crohna, przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą, łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Świadczenia w ramach programów lekowych prowadzą placówki, które podpisały umowę z NFZ.

Rodzajem programu zdrowotnego jest chemioterapia niestandardowa stosowana w terapii nowotworów. To procedura podania leku z wykorzystaniem substancji, których nie ma w wykazie substancji stosowanych w chemioterapii, lub podawane leki są stosowane poza aktualnymi wskazaniami opracowanymi przez producenta.

Ten rodzaj leczenia stosuje się zwykle w najcięższych przypadkach, a koszt leków jest wysoki. Chemioterapia niestandardowa dotyczy okresu maksymalnie do trzech miesięcy lub trzech cykli leczenia. Lekarz prowadzący, w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, decyduje o przerwaniu leczenia w ramach programu albo o jego kontynuacji.

Podobnie jak w przypadku programów lekowych, to lekarz prowadzący decyduje o tym, czy chory kwalifikuje się do leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej. Wniosek lekarza prowadzącego o finansowanie do dyrektora oddziału NFZ musi uzyskać potwierdzenie konsultanta wojewódzkiego z odpowiedniej dziedziny. Świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej będą realizowane na dotychczasowych zasadach do końca 2014

Możesz ocenić ten artykuł: